Aktualnie aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczyciela są:
1. Głównym aktem prawnym regulującym awans zawodowy nauczyciela jest tekst ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2014 r. , Dz. U. z dnia 12 lutego 2014 r. poz. 191. Rozdziałem regulującym to zagadnienie jest rozdział 3a – Awans zawodowy nauczyciela – od artykułu 9a do artykułu 9i włącznie.

2. Drugim aktem prawnym regulującym awans zawodowy nauczyciela  jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Wymagania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli to przede wszystkim spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w artykule 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela oraz odbycie odpowiedniego stażu ( 9 miesięcy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego oraz 2 lata i 9 miesięcy z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego i z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego) zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela. Po tym etapie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna przed komisją w szkole macierzystej  w przypadku nauczyciela stażysty, egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący w przypadku nauczyciela kontraktowego oraz po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie przez przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organ nadzorujący w przypadku nauczyciela mianowanego. Pomiędzy uzyskaniem poszczególnych stopni awansu występują przerwy w odbywaniu stażu.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, natomiast nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.


Komentarze

Facebook