Nie ma takiego aktu. Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Rozpoczyna  ścieżkę awansu zawodowego, jeżeli jego zatrudnienie wynosi  co najmniej połowę wymiaru etatu. Staż rozpoczyna się bez złożenia wniosku  dla nauczyciela, który posiada kwalifikacje i rozpoczął  pracę nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Jeżeli nawiązano z nauczycielem stosunek pracy po tym terminie, nie może on  rozpocząć awansu zawodowego do końca danego roku szkolnego.

Reguluje to: ustawa Karta Nauczyciela  tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Dotyczy to nauczycieli wszystkich przedmiotów począwszy od  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez nauczycieli przedmiotów ścisłych a więc np. matematyki, chemii, fizyki, techniki i tak dalej oraz humanistów – nauczycieli języka polskiego, historii, języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego itd.,wiedzy o społeczeństwie i wielu, wielu pozostałych przedmiotów występujących w naszych szkołach.


Komentarze

Facebook