Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania  egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku,  organ prowadzący, wydaje decyzję o nadaniu  stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Akt nadania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego  nadaje  organ prowadzący szkołę.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku,  organ prowadzący, wydaje decyzję o nadaniu l stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Akt nadania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego  nadaje  organ prowadzący szkołę.

Warunki te regulują przepisy prawa oświatowego. Są to: ustawa Karta Nauczyciela  tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r.   W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393). Rozporządzenie to zawiera wzory aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Są to:
1. wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.


Komentarze

Facebook