Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku i uzyskają akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu  stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Dyrektor szkoły nadaje nauczycielowi stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania kwalifikacyjnego  do dnia 31 października danego roku i uzyskają akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Dyrektor szkoły nadaje nauczycielowi stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.

Wzory aktów nadania poszczególnych stopni awansu zawodowego znajdują się  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).
1. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego l stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.


Komentarze

Facebook