Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego reguluję: ustawa Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r.   W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Wzór aktu nadania  stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego znajduje się w cytowanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393). Wzór aktu nadania stopnia  nauczyciela dyplomowanego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania  kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku i uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie,  organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Akt nadania awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego nadaje  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku,  organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu  stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Akt nadania awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego nadaje  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Komentarze

Facebook