Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nadaje się w drodze decyzji administracyjnej. Regulują  to:  ustawa Karta Nauczyciela art.9b ust.4 , tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r.   W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Warunkiem nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnianie przez niego wymagań kwalifikacyjnych, zakończenie stażu z pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz:
1. w przypadku nauczyciela stażysty uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Powyższa komisja powoływana jest przez dyrektora szkoły, a rozmowa kwalifikacyjna ma miejsce w siedzibie szkoły;
2. w przypadku nauczyciela kontraktowego zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ prowadzący szkołę;
3. w przypadku nauczyciela mianowanego  uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. Powyższą komisję powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Stopnie awansu zawodowego nadają :
a/ nauczycielowi stażyście ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego dyrektor szkoły,
b/ nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego organ prowadzący szkołę,
c/ nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela dyplomowanego organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Wzory aktów nadania poszczególnych stopni awansu zawodowego znajdują się w cytowanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).
1.Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela dyplomowanego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.


Komentarze

Facebook